Algemene voorwaarden

Aangepast 9-4-2024

Artikel 1: aard van de overeenkomst

U heeft een overeenkomst afgesloten met Frank den Blanken BV gevestigd op de Kerkstraat 19 te Erp. De aard van deze overeenkomst is dat u Frank den Blanken BV inhuurt voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, (business) coaching en het begeleiden van een programma, e-book of een online ofwel fysieke workshop / bijeenkomst. 

De aanmelding als lid van Frank den Blanken BV vindt plaats door het (online) intakeformulier volledig in te vullen bij coachingsprogramma’s. 

Frank den Blanken BV behoudt zich het recht de tarieven 2 maal per jaar aan te passen.

Een tariefwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. direct mailcontact vanuit ons.

Indien je jonger bent dan 18 jaar, dient één van je ouders te ondertekenen.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen door Frank den Blanken BV.

U bevestigt hierbij dat u in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Met het oog op deelname aan het programma ontheft u hierbij Frank den Blanken BV van alle claims, eisen of vorderingen uit uw deelname aan het programma, of uit elk gebruik van de installaties, conditie, aandoening of trainingsapparatuur.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van het programma en ontheft hierbij Frank den Blanken BV van elke aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of – scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of door het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door Frank den Blanken BV. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt ten alle tijden de test laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen en/of test.

Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snel of langzaam hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de test en trainingen.

U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. U erkend dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door Frank den Blanken BV die de test of trainingen uitvoert, wordt gevraagd. Frank den Blanken BV verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Het gebruikmaken van de faciliteiten van de locatie waar je training doet is geheel voor eigen risico van het lid. Frank den Blanken BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

Bij twijfel over veiligheid zoek dan consult bij de coach in geval van coaching. Bij het doen van programma’s beschreven in e-books uitgegeven door Frank den Blanken BV zal geen evaluatie moment zijn en aanvaardt Frank den Blanken geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor workshops, opleidingen, fysieke en niet fysieke trainingen. 

Het lid zal alle inhoud van onze mails en zijn of haar voorgeschreven schema’s vertrouwelijk houden.

Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar Frank den Blanken BV toe is geheel op risico van het lid.

Artikel 3: Prijzen, betalingen en lidmaatschap.

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Frank den Blanken BV niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de programma’s, (business) coaching, workshops, opleidingen en eigenlijke trainingen. Trainingen en programma’s, e-books en overige producten en diensten die Frank den Blanken BV aanbiedt dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft.

Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen en / of programma’s die niet worden voltooid. Trainingen inbegrepen bij een coachingstraject  hebben een geldigheidsduur tijdens het traject en kunnen na het aflopen van het traject niet meer ingehaald worden.

Indien een programma, training workshop met een specifiek afgesproken datum niet kan doorgaan vanuit Frank den Blanken BV of door externe omstandigheden zoals opgelegde beperkingen vanuit de overheid, of weersomstandigheden wordt er een nieuwe datum voorgesteld vanuit Frank den Blanken BV. 

Fysieke losse trainingen hebben een geldigheidsduur van 3 maanden.

 

Opzeggen van coaching

Opzeggen van coaching doe je voor de volgende incassotermijn per in acht nemen van één maand opzeggingstermijn en de minimale looptijd van je contract. Opzeggen kan alleen door een mail te sturen via info@frankdenblankenpt.nl
Voorbeeld: je incasso is op 28-8. Je zegt op voor de 28ste, de laatste incasso zal plaatsvinden op 28-8 en je kan gebruik maken van de coaching tot 28-9, mits je contractduur is verstreken.

U begrijpt dat Frank den Blanken BV het recht en de bevoegdheid heeft om het programma/coaching op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als u het programma/coaching niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Het lidmaatschap/contract dient voltooid te worden binnen anderhalf keer de termijnperiode bij afsluiting van het contract. Indien er een langere periode tussen zit is het contract niet meer geldig. Enige uitzondering hierop is schriftelijke toestemming van Frank den Blanken BV.

Wanneer u een product heeft aangeschaft, dit kan zijn coaching of een los product en u heeft dit product in één keer betaald, dan is er onder geen omstandigheden het mogelijk om een stop in te lassen. Wanneer het product/coaching/programma een einddatum heeft blijft deze ten alle tijden hetzelfde.

Er is geen mogelijkheid om coaching wegens vakantie on hold te zetten. 

Uitzondering hierop:

Bij aanvraag voor een on hold optie van bij het online coachings (business) traject maximaal 3 maanden in geval van blessure en/of medische aarding dient er een schriftelijk advies van een arts worden ingediend dat doorgaan met het programma wordt afgeraden door de arts inclusief handtekening en stempel van de zorginstantie.

Artikel 4: Annulering of te laat komen

Bij het plannen van een training/cursus gaat u ermee akkoord dat bij het niet nakomen of niet op tijd annuleren (tot uiterlijk 7 dagen van tevoren) de training/cursus komt te vervallen. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door u geplande training/cursus, de herinneringsmail die u krijgt geldt slechts als service.

Annuleringen dienen schriftelijk worden doorgegeven per mail (info@frankdenblankenpt.nl). U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijk om afspraken met Frank den Blanken BV bij te wonen zoals gepland.

Annuleringen vanwege vakantie dienen 2 weken vooraf gemeld te worden. Annuleringen moeten worden gemaakt per mail info@frankdenblankenpt.nl . U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om afspraken met Frank den Blanken BV bij te wonen zoals gepland. Mocht u binnen 72 uur de training annuleren zijn wij genoodzaakt om een bedrag van €50,00  in rekening te brengen voor de door ons gemaakte kosten

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. U erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om geleverde diensten uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 10 minuten te laat bent en deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraak niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen worden gegeven vanwege enige vertragingen.

Artikel 5: Klachten en Informatieplicht

Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven aan Frank den Blanken BV. In geval van klachten met betrekking tot Frank den Blanken BV dient het lid zich te wenden tot de het contactformulier op de website of is het mogelijk een mail sturen naar info@frankdenblankenpt.nl 

Artikel 6: Voorwaarden

Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

Resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van Frank den Blanken BV. Maximale inzet van het lid is vereist voor het beste resultaat.

Frank den Blanken BV is niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat Frank den Blanken BV schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd de voorkeur krijgen. Frank den Blanken BV maakt slechts suggesties.

Artikel 7: Bijzondere afspraken

U begrijpt dat Frank den Blanken BV niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met Frank den Blanken BV, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden, dan blijft u zelf verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.

Belangrijk!

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand bij coaching producten waarbij de eerste opzegmogelijkheid is einde van contract termijn. De coaching is ingegaan op de dag dat opstart documentatie is ontvangen.

Eerder stoppen kan maar het bedrag van het coachings termijn wordt altijd in rekening gebracht.

Het geven van wedstrijdbegeleiding met gebruik van informatie van is Frank den Blanken BV ten strengste verboden en betekent onmiddellijke annulering van het abonnement.

Voor het laatst bijgewerkt op 10-4-2024